Restsalg
SONAX

Sonax vask og forsegling

Giver en ren, spejlblank overflade, der beskytter...
Smart kombineret vaske- og forseglingsprodukt fra SONAX. Vask bilen og giv den en effektiv lakforsegling i én...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Smart kombineret vaske- og forseglingsprodukt fra SONAX. Vask bilen og giv den en effektiv lakforsegling i én arbejdsgang. Kombineres med eks. SONAX Xtreme Rich Foam Shampoo som forvask for et optimalt resultat.

Fare -
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/
internationale forskrifter.
Se mere