FAXE

FAXE terrasserens koncentreret - 2,5 liter

FAXE Terrasserens Koncentreret er egnet til rengøring af terrasse belægninger lavet af ubehandlet eller olier...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

FAXE Terrasserens Koncentreret er egnet til rengøring af terrasse belægninger lavet af ubehandlet eller olieret træ, sten eller komposit materiale. FAXE Terrasserens Koncentreret fjerner belægninger og forhindrer deres hurtige nydannelse. Ved anvendelse af en skrubbe med stive børster går rengøringen meget hurtigt og effektivt, også ved profilerede overflader. FAXE Terrasserens Koncentreret beskadiger ikke tilgrænsende beplantninger. Vandbaseret.

Advarsel: H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Se datablad: www.dgoffice.net/(S(ihg2251ycbuh135kihynshq5))/SDS_GetFile.aspx?SDSId=2996&AutoResolve=True&RegulationLanguageId=6

Se brugsguide: https://www.youtube.com/watch?v=34txsTGjFZU

Faremærkning

ADVARSEL: H315: Forårsager hudirritation. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P264: Vask ... grundigt efter brug. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Se mere