SONAX

Sonax oktan power

Oktanbooster til brug i benzinbiler
Med oktanbooster øges oktantallet på både blyfri og blyholdig benzin. Helt op til fire enheder hæves oktantal...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Med oktanbooster øges oktantallet på både blyfri og blyholdig benzin. Helt op til fire enheder hæves oktantallet med - eksempelvis fra 95 til 99 oktan. Oktanboosteren beskytter ventilsæderne og hjælper til at opnå en optimal forbrænding uden at skade hverken motor eller brændstofsystemet. Anvendelse: Hele flaskens indhold hældes i benzintanken inden fuld optankning (40-60 liter)

Fare -
H225 Meget brandfarlig væske og damp. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse.
P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P405 Opbevares under lås.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/
internationale forskrifter.
Se mere